Algemene Voorwaarden

Betaling per cursusblok

 • De betaling verloopt via automatische afschrijving per maand.
 • Het verschuldigde bedrag zal door de cursist bij vooruitbetaling worden betaald.
 • Mocht de cursist later in het cursusblok instromen en het eerste afschrijvingsmoment hebben gemist, dan wordt het eerste en tweede afschrijvingsmoment samengevoegd zodat de betaling van het gehele eerste cursusblok wordt voldaan.
 • Indien het verschuldigde bedrag van de zanglessen niet voor de derde zangles is betaald, kan de cursist geen zangles volgen totdat het bedrag is betaald. Indien de lesgeldverplichting niet wordt nagekomen zullen eventuele incassokosten en wettelijke rente worden doorberekend. De vorderingen worden uit handen gegeven aan een incassobureau. De incassokosten worden vermeerderd met rente over de openstaande periode.
 • Bij een gestorneerde incasso wegens te weinig saldo of terugboeking ontvangt de cursist een email met het verzoek het openstaande bedrag over te maken naar ZanglesRotterdam.nl vóór de eerstvolgende zangles. De zanglessen kunnen hervat worden zodra de betaling is voldaan.

Vakanties

 • ZanglesRotterdam.nl hanteert de schoolvakanties van het voortgezet onderwijs regio midden Nederland. Deze zijn te vinden op onze websites. Tijdens schoolvakanties zullen er geen zanglessen plaatsvinden.
 • Zanglessen op officiële feestdagen gaan in overleg met de zangcoach door, of worden verplaatst naar een andere dag.

Ziekte, uitval, vervanging lessen

 • Bij verzuim van de cursist wegens ziekte of indien de cursist verhinderd is, dient de cursist dit minimaal 24 uur voor aanvang van de zangles aan de zangcoach te laten weten. Indien de cursist één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt blijft het lesgeld verschuldigd, ongeacht de 24-uurs regel.
 • Bij lesverzuim door ziekte, vakanties buiten de door ons vastgestelde schoolvakanties om of om welke reden dan ook vindt geen vermindering van lesgeld plaats.
 • Indien de cursist wegens ziekte of andere afspraken niet op les kan komen kan deze les niet worden ingehaald. De cursist kan evt. minimaal twee weken van te voren aangeven op een bepaalde datum verhinderd te zijn, zodat de les indien mogelijk geruild kan worden met een andere cursist en er geen les gemist hoeft te worden.
 • Aangezien de zangcoach zich bezighoudt met diverse dynamische activiteiten kan het voorkomen dat de dag en het tijdstip van de les gaandeweg het lesseizoen een enkele keer moet worden verzet. Wanneer de zangcoach door omstandigheden niet in staat is een les te geven, laat zij dit tijdig weten aan de cursist.
 • ZanglesRotterdam.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die door het verzetten van de les ontstaat.
 • Restitutie van betaald lesgeld wordt niet verleend.
 • Mocht vervanging van de verhinderde zangcoach niet mogelijk blijken dan zorgt de zangcoach er voor dat de les wordt ingehaald op een nader af te spreken tijdstip.
 • Wanneer de zangcoach verhinderd is, is ZanglesRotterdam.nl gerechtigd de zangcoach te laten vervangen door een andere zangcoach.

Privacy

 • De persoonsgegevens van de cursist worden door ZanglesRotterdam.nl en de zangcoach in vertrouwen behandeld en uitsluitend gebruikt ten behoeve van de lespraktijk en de bedrijfsadministratie van ZanglesRotterdam.nl.
 • De volledige privacy verklaring is na te lezen op onze websites.

On Stage

 • Deelname aan On Stage is mogelijk voor cursisten met het On Stage lespakket. Deelname is niet verplicht.
 • Er zijn aan On Stage edities in kleine bezetting met alleen een pianist geen deelnamekosten verbonden.
 • Voor de grotere On Stage edities met live band, bedragen de deelnamekosten €45 per persoon. Dit betreft deelname aan een repetitiemiddag met de band en een concert met de band.
 • Cursisten met het On Stage lespakket krijgen de mogelijkheid om minimaal 1x per cursusjaar deel te nemen. Mochten de deelname plekken nog niet vol zitten dan kan er uiteraard vaker mee worden gedaan.

Opzegging en Opzegtermijn

 • Indien de cursist wil stoppen met les, is dit vijf keer per jaar mogelijk na afloop van een cursusblok mits de cursist zich heeft ingeschreven voor het Basis lespakket. Bij het On Stage lespakket geldt een minimale inschrijvingsperiode van twee cursusblokken. Daarna is stoppen met les mogelijk na elk cursusblok.
 • LET OP: Opzegging dient te allen tijde per opzegformulier dan wel schriftelijk te geschieden en wel uiterlijk één volle kalendermaand voor het eind van een cursusblok.
 • Opzeggen is mogelijk via het opzegformulier op onze websites, of door een mail te sturen naar administratie@zanglesrotterdam.nl.
 • De cursist is verplicht de maanden, welke vallen binnen de opzegtermijn, door te betalen.

 

Contact gegevens:
ZanglesRotterdam.nl
E: info@zanglesrotterdam.nl
T: (0031)6 2480 3322 (ma t/m don)

KVK: 24448544
BTW: NL1734.78.839.B01